English

English

Adalidda.com publish information related to International Development, Market Entry, Acquisition and Global Sourcing. Click here to visit the English website.
English

English

Adalidda.com publish information related to International Development, Market Entry, Acquisition and Global Sourcing. Click here to visit the English website.
Chinese

中文

东盟为企业家、投资者和商人提供了巨大的商机,而adalidda旨在在东盟和RCEP的范围内,为商业、贸易和投资方面的新闻提供一站式的服务。我们也促进东盟国家的公司在世界其他地方的投资和贸易
Français

Français

Adalidda.com publie les informations sur le développement à l'internationale, l'entrée sur le marché des pays émergents, l'acquisition et le sourcing. Cliquer ici pour visiter le site web en Français.
Eλληνικά

Eλληνικά

Η ASEAN προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε Επιχειρηματίες και Επενδυτές, και η adalidda.com επιδιώκει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης όσον αφορά επιχειρήσεις, εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις στην ASEAN και εντός της RCEP. Προάγουμε επίσης επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές από εταιρείες των χωρών της ASEAN σε όλο τον κόσμο.
Tiếng Việt

Tiếng Việt

ASEAN cung cấp cơ hội kinh doanh rất lớn cho các nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư và doanh nhân, và adalidda.com hướng tới một vị trí một cửa cho các tin tức liên quan đến kinh doanh, thương mại và đầu tư trong ASEAN và RCEP.
ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ

Adalidda.com ផ្សាយព័ត៌មានពីការវិនិយោគអន្តរជាតិ ការរកទីផ្សារអន្តរជាតិ ព័ត៌មានធុរកិច្ច និងការនាំចេញនូវផលិតផលពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។
Summary
Article Name
Welcome to Adalidda.com global website, please select your language
Author
Description
Adalidda.com publish information related to International Development, Market Entry, Acquisition and Global Sourcing