ក្រុមហ៊ុន Adalidda ផ្តល់ជូននូវ​សេវា​កម្ម​៖ ការរក​ទីផ្សារអន្តរជាតិ សេវាកម្មគាំទ្រការវិនិយោគទុនពីបរទេស សេវាវិនិយោគអន្តរជាតិ និងហិរញ្ញវត្ថុ សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់កសិកម្ម​​​ និង​ធុរកិច្ចតាមរយៈក្រុមហ៊ុន ​Smart International Consulting ក្រុមហ៊ុន Adalidda មានការនាំចេញនូវផលិតផលជាច្រើន​ពីបណ្តាប្រទេស​អាស៊ានដូចជា៖ អង្ករ (ផលិតផលរបស់ ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសថៃ) ប្រេដូងឆៅ (ផលិតផលរបស់ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសឥណ្តូនេស៊ី) អាហារ​សមុទ្រ (ផលិតផលរបស់ប្រទេសវៀតណាម) ប្រេង​អូលីវ (ផលិតផលរបស់ប្រទេសក្រិច) Read More